หลักสูตร ภาษาจีน

โรงเรียนสอนภาษาจีนตันติ

โรงเรียนสอนภาษาจีน	 โรงเรียนภาษาจีน	 สถาบันสอนภาษาจีน โรงเรียนสอนภาษา	 เรียนพิเศษภาษาจีน	 สถาบันสอนภาษา	 ติว hsk เรียนภาษาจีน แจ้งวัฒนะ  เรียนภาษาจีน hsk

Chinese Interest Course

หลักสูตรภาษาจีนสำหรับเด็กอายุ 5 -11 ปี

หนังสือที่ทางสถาบันใช้ชื่อ “ภาษาจีนหรรษา” เหมาะกับนักเรียนไทยระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-6 หนังสือชุดนี้มีทั้งหมด 12 เล่ม โดยแต่ละเล่มประกอบไปด้วย หนังสือแบบเรียน สมุดแบบฝึกหัด และซีดี เนื้อหาแบบเรียนจะสอดคล้องกับชีวิตความเป็นอยู่ของนักเรียนไทยระดับชั้นประถมศึกษา มีชีวิตชีวา มุ่งเน้นปลูกฝังความสนุกสนานของการเรียนภาษาจีนกลาง ในสภาพเหตุการณ์จริงและสามารถใช้ภาษาจีนในการสื่อสาร ประกอบกับแบบฝึกหัดที่สนุกสนาน นอกจากจะช่วยฝึกฝนความสามารถทางด้านภาษาแล้ว ยังช่วยพัฒนาสมอง และความคิดของเยาวชนได้เป็นอย่างดี
• เล่มที่ 1 – เมื่อเรียนจบเล่มนี้แล้วจะสามารถเรียนรู้และเข้าใจการออกเสียง และการสะกดสระและพยัญชนะภาษาจีน คำศัพท์ภาษาจีน 58 คำ
• เล่มที่ 2  - เมื่อเรียนจบเล่มนี้แล้วจะสามารถเรียนรู้เข้าใจและใช้งานคำศัพท์ภาษาจีนได้ 69 คำ เรียนรู้คำศัพท์ภาษาจีนเพิ่มเติม 31 คำ
• เล่มที่ 3  - เมื่อเรียนจบหลักสูตรนี้แล้วจะสามารถเรียนรู้เข้าใจและใช้งานคำศัพท์ภาษาจีนได้ 74 คำ เรียนรู้คำศัพท์ภาษาจีน
• เล่มที่ 4 - เมื่อเรียนจบเล่มนี้แล้วจะสามารถเรียนรู้เข้าใจและใช้งานคำศัพท์ภาษาจีนได้ 77 คำ เรียนรู้คำศัพท์ภาษาจีนเพิ่มเติม 28 คำ
• เล่มที่ 5 - เมื่อเรียนจบเล่มนี้แล้วจะสามารถเรียนรู้เข้าใจและใช้งานคำศัพท์ภาษาจีนได้ 78 คำ เรียนรู้คำศัพท์ภาษาจีนเพิ่มเติม 22 คำ
• เล่มที่ 6 – เมื่อเรียนจบเล่มนี้แล้วจะสามารถเรียนรู้เข้าใจและใช้งานคำศัพท์ภาษาจีนได้ 91 คำ เรียนรู้คำศัพท์ภาษาจีนเพิ่มเติม 11 คำ

​*** อัตราค่าเรียนคอร์สละ 8,000 บาท 20 ชม. (เรียนครั้งละ 2 ชม.)10 ครั้ง
ค่าเอกสารประกอบการเรียน
-หลักสูตร Interest ชุดละ 500 บาท
-สมุดคัด 2 เล่ม 200 บาท
นักเรียนไม่เกิน 6 คน / ห้อง
หมายเหตุ เวลาเรียน สามารถเลือกเรียนได้ทุกวัน ทุกเวลาตามตาราง ***

โรงเรียนสอนภาษาจีน	 โรงเรียนภาษาจีน	 สถาบันสอนภาษาจีน โรงเรียนสอนภาษา	 เรียนพิเศษภาษาจีน	 สถาบันสอนภาษา	 ติว hsk เรียนภาษาจีน แจ้งวัฒนะ  เรียนภาษาจีน hsk

Chinese Standard Course

หลักสูตรภาษาจีนสำหรับนักเรียน 12 ปีขึ้นไป (HSK)

เป็นหลักสูตรภาษาจีนมาตรฐานเหมาะสำหรับนักเรียนทั้งที่มีพื้นฐานและไม่มีพื้นฐานด้านภาษาจีนมาก่อน เน้นทักษะภาษาจีนทางด้านการฟัง พูด อ่าน เขียน และในเนื้อหาของทุกๆบท ยังแทรกหลักไวยกรณ์ไว้อีกด้วย เพื่อพัฒนาศักยภาพทางด้านภาษาจีน  สำหรับนักเรียนที่เรียนจะแบ่งออกเป็น 3 ระดับ ดังนี้

ระดับต้น เล่ม 1/บทที่ 1-6        เล่ม 2/บทที่ 7-14  เทียบเท่าHSK ระดับ 1-2
ระดับกลาง เล่ม 3/บทที่ 15-20   เล่ม 4/บทที่ 21-26 เทียบเท่าHSK ระดับ 3                    
     เล่ม 5/บทที่ 27-32   เล่ม 6/บทที่ 33-38 เทียบเท่าHSK ระดับ 4
ระดับสูง เล่ม 7/บทที่ 39-44   เล่ม 8/บทที่ 45-50 เทียบเท่าHSK ระดับ 5
² การสอบวัดระดับ HSK เพื่อเรียนต่อหรือการทำงานที่ใช้ภาษาจีน
² การสอบ Admission เพื่อเข้ามหาวิทยาลัยสำหรับนักเรียน ม.ปลาย
² อีกทั้งยังสามารถนำไปปรับใช้ในชีวิตประจำวันได้อีกด้วยHSK คือ
HANYUSHUIPINGKAOSHI การสอบวัดระดับภาษาจีน
• HSK 1   เหมาะสำหรับผู้ที่เข้าใจประโยคและคำศัพท์ภาษาจีนง่ายๆ
• HSK 2   ใช้ประโยคภาษาจีนง่ายๆ สื่อสารในชีวิตประจำวันได้
• HSK 3   ใช้ภาษาจีนสื่อสารในชีวิตประจำวัน ด้านการเรียนและการทำงาน
• HSK 4   สื่อสารในหัวข้อที่หลากหลายมากขึ้นและสามารถสื่อสารกับเจ้าของภาษาได้
• HSK 5   อ่านหนังสือพิมพ์ นิตยสาร และฟังข่าวสารภาษาจีน
• HSK 6   รับฟังและอ่านข่าวภาษาจีนได้อย่างเข้าใจ สามารถใช้ภาษาจีนทั้งการพูดและเขียนในการถ่ายทอดความคิดของตนเองได้อย่างเข้าใจลึกซึ้ง
**HSK 4-6 สามารถขอทุนการศึกษาไปเรียนที่ประเทศจีนและได้ค่าภาษาเพิ่มในการทำงาน**

*** อัตราค่าเรียนคอร์สละ 8,000 บาท 20 ชม. (เรียนครั้งละ 2 ชม.) 10 ครั้ง
ค่าเอกสารประกอบการเรียน
-หลักสูตร Standard ชุดละ 500 บาท นักเรียนไม่เกิน 6 คน / ห้องหมายเหตุ เวลาเรียน สามารถเลือกเรียนได้ทุกวัน ทุกเวลาตามตาราง  ***

โรงเรียนสอนภาษาจีน	 โรงเรียนภาษาจีน	 สถาบันสอนภาษาจีน โรงเรียนสอนภาษา	 เรียนพิเศษภาษาจีน	 สถาบันสอนภาษา	 ติว hsk เรียนภาษาจีน แจ้งวัฒนะ  เรียนภาษาจีน hsk

Chinese Private Course

หลักสูตรภาษาจีน Private

เป็นหลักสูตรเรียนภาษาจีนแบบตัวต่อตัวกับอาจารย์ที่เป็นเจ้าของภาษาเรียนได้ทั้งเด็กและผู้ใหญ่ เริ่มสอนตั้งแต่ไม่มีพื้นฐานมาก่อน โดยทางสถาบันจะเน้นทักษะการฟัง,พูด,อ่าน,เขียน การเรียนหลักสูตร Private ควรจะเรียนสัปดาห์ละ1 ครั้ง ครั้งละ 2 ชั่วโมง หลักสูตรการเรียนการสอนจะเน้นตามความต้องการของนักเรียนเป็นหลัก เช่น หลักสูตรทั่วไป, ติวเข้มแนวข้อสอบ HSK และ GAT PAT หรือ เพื่อนำไปใช้ศึกษาต่อในต่างประเทศ และใช้ในการประกอบอาชีพทางธุรกิจ

โรงเรียนภาษาจีนตันติ ได้เปิดคอร์สสำหรับน้องๆที่กำลังศึกษาในระดับมัธยมศึกษาตอนปลายที่กำลังจะสอบเข้ามหาวิทยาลัย หรือ เป็นการวัดระดับความรู้ตัวเองทางด้านภาษาจีน

คอร์สหลักสูตร Private
• 1 ท่าน 18,000 บาท/คอร์ส
• 2 ท่าน 28,000 บาท/คอร์ส
• 3 ท่าน 30,000 บาท/คอร์ส .
ค่าหนังสือเรียน (แล้วแต่หลักสูตร)สามารถเลือกวันและเวลาเรียนได้ทุกวัน ตั้งแต่เวลา (08.00-21.00 น.)

โรงเรียนสอนภาษาจีน	 โรงเรียนภาษาจีน	 สถาบันสอนภาษาจีน โรงเรียนสอนภาษา	 เรียนพิเศษภาษาจีน	 สถาบันสอนภาษา	 ติว hsk เรียนภาษาจีน แจ้งวัฒนะ  เรียนภาษาจีน hsk

คอร์สติวข้อสอบ PAT

คอร์สติวข้อสอบ PAT

เป็นการเรียนแบบตัวต่อตัวโดยอาจาร์ยชาวจีนที่ติวเข้มเน้นฝึกทำโจทย์ข้อสอบเก่าๆ อธิบายโจทย์ข้อสอบอย่างละเอียด (ด้วยภาษาไทย ) อย่างมีประสิทธิภาพและยังฝึกความเร็วในการทำข้อสอบภาษาจีน PAT สำหรับน้องๆที่กำลังมองหาโรงเรียนสอนภาษาจีน ที่มีการติวข้อสอบ PAT เพื่อสอบเข้ามหาลัยในระดับมัธยมปลาย ทางโรงเรียนเราจะเน้นในเรื่องไวยากรณ์จีนและความรู้ทั่วไป รวมไปถึงเจาะลึกโครงสร้างต่างๆ

โรงเรียนสอนภาษาจีน	 โรงเรียนภาษาจีน	 สถาบันสอนภาษาจีน โรงเรียนสอนภาษา	 เรียนพิเศษภาษาจีน	 สถาบันสอนภาษา	 ติว hsk เรียนภาษาจีน แจ้งวัฒนะ  เรียนภาษาจีน hsk

คอร์สติวข้อสอบ HSK

คอร์สหลักสูตรติว HSK เเละ Pat 7.4
ราคา 7,000 บาท/คอร์ส/คน​

การสอบวัดระดับภาษาจีน(HSK) เพื่อเป็นการทดสอบผู้ที่มีความรู้ภาษาจีน ใบประกาศนี้ใช้เป็นหลักฐานเพื่อศึกษาต่อประเทศจีนในระดับสูงหรือระดับปริญญาโทได้ การติวเพื่อนำไปสอบ HSK นั้น จึงมีความสำคัญเป็นอย่างยิ่ง เพราะนอกจากผู้เรียนจะได้เรียนรู้ถึงคำศัพท์ที่ใช้ในการออกสอบแล้ว ยังสามารถเรียนรู้ถึงวิธีการใช้คำศัพท์เหล่านั้น รวมไปถึงวิธีอ่านโจทย์ ทำความเข้าใจอย่างรวดเร็ว และเทคนิคต่างๆอีกมากมาย

เรียนครั้งละ 2 ชั่วโมง (10 ครั้ง) หรือ มากกว่า 2 ชั่วโมง / ครั้ง ก็ได้ค่ะ
ค่าเอกสารประกอบการเรียน ( แล้วแต่หลักสูตร )
หมายเหตุ สามารถเลือกวันและเวลาเรียนได้เองค่ะ และต้องเรียนจบภายใน 3 เดือน / 1 คอร์สค่ะ

"ติว HSK เเละ PAT 7.4 ทุกสัปดาห์ที่ 3 ของเดือน วันพฤหัสบดี-วันศุกร์ เวลา 13.00-15.00 น.สนใจลงชื่อได้ตั้งเเต่วันนี้เป็นต้นไป

โรงเรียนสอนภาษาจีน	 โรงเรียนภาษาจีน	 สถาบันสอนภาษาจีน โรงเรียนสอนภาษา	 เรียนพิเศษภาษาจีน	 สถาบันสอนภาษา	 ติว hsk เรียนภาษาจีน แจ้งวัฒนะ  เรียนภาษาจีน hsk

หลักสูตรภาษาจีนสำหรับนักเรียน 2-4 ปี​

หลักสูตรภาษาจีนสำหรับนักเรียน 2-4 ปี

หลักสูตรสำหรับนักเรียนอายุ 2 ปี สถาบันเราจะเน้นการฟัง พูด กับเจ้าของภาษา ให้น้องๆ ได้คุ้นเคยกับภาษาจีนตั้งแต่น้องๆ ยังเด็ก และได้พัฒนาการทักษะต่างๆ เช่น การร้องเพลง เล่นเกม การทักทาย สี ผลไม้ การนับจำนวน ชื่อสัตว์ อาหารเป็นต้น​หลักสูตรสำหรับนักเรียนอายุ 3 ปีขึ้นไป สถาบันจะเน้นการอ่านออกเสียง การเขียน เรียนรู้พินอิน(การสะกดเสียงภาษาจีน) เรียนรู้ปี่ฮว่า (เส้นขีดประกอบตัวอักษรจีน)
คู่มือประกอบการเรียน
• เพลงจีน
• เกมภาษาจีน
• การวาดรูประบายสี
• การตัดกระดาษของจีน
• เรียนรู้การเขียนพู่กันจีน
• นิทานและบทกลอน
• วัฒนธรรมจีน

เน้นให้น้องๆสนใจเรียนภาษาจีนอย่างสนุกสนาน ฝึกการฟัง พูด กับเจ้าของภาษาได้คุ้นเคยกับภาษาจีนตั้งแต่น้องๆยังเด็กและได้พัฒนาทักษะต่างๆ เช่น การร้องเพลง เล่นเกมส์ การทักทาย สี ผลไม้ การนับจำนวน ซื่อสัตย์ อาหารเป็นต้น

น้องฮันซ่า  อายุ 2 ขวบ 5 เดือน

น้องน้ำ อายุ 2 ขวบ 9 เดือน

น้องคิน อายุ 2 ขวบ 9 เดือน​

น้องเก้า อายุ 3 ขวบ 5 เดือน

โครงการทุนการศึกษาต่อที่ประเทศจีน

คอร์สหลักสูตรติว HSK เเละ Pat 7.4
ราคา 7,000 บาท/คอร์ส/คน​

• จ่ายค่าใช้จ่ายเอง นักเรียนไม่จำเป็นต้องมีพื้นฐานภาษาจีนก็ได้ เราสามารถเลือกดำเนินการสมัครได้ 3 มหาวิทยาลัยขึ้นไป

• โครงการทุนการศึกษาแบบทุนเต็ม(รวมค่าเรียนกับค่าที่พัก)นักเรียนจะต้องมีเกียรติบัตร HSK4 ขึ้นไป

• โครงการทุนการศึกษา(เฉพาะค่าเรียน) บางมหาวิทยาลัยไม่จำเป็นต้องมีเกียรติบัตร HSK4

• คุณสมบัติผู้สมัครไปเรียนต่อปริญญาตรีและโทที่ประเทศจีน
- มีวุฒิการศึกษาระดับมัธยมศึกษาปีที่ 6
- มีวุฒิการศึกษาระดับปริญญาตรีหรือเทียบเท่า
- ผู้ที่มีผลการสอบ HSK5 ขึ้นไป จะสามารถได้ทุนแบบเต็ม(นักเรียนที่ได้รับเกียรตินิยม ทางมหาวิทยาลัยจะให้เป็นจำนวนประมาณ 5,000-15,000 บาท/เดือน)
- ผู้ที่มีผลการสอบ HSK4 สามารถเข้าเรียนต่อตามที่เลือกได้โดยไม่ต้องรับการปรับพื้นฐานภาษาจีน
- ผู้ที่ไม่มีพื้นฐานภาษาจีน ต้องได้รับการเรียนปรับพื้นฐานภาษาจีน 1 ปี (ค่าเรียนและค่าใช้จ่ายอื่นๆ ต้องรับผิดชอบเอง ปีละประมาณ 50,000 บาท/ปี)

• เงื่อนไขเวลาสมัคร
- รับสมัครช่วงที่ 1 ก่อนเดือนเมษายน สามารถเข้าเรียนในปีการศึกษานั้นในเดือนกันยายน
- รับสมัครช่วงที่ 2 ก่อนเดือนตุลาคม สามารุเข้าเรียนในปีการศึกษานั้นในเดือนมีนาคาในปีถัดไปทางเราจะสามารถแจ้งผลการสมัครให้ทราบภายใน 1 เดือน เร็วที่สุดคือภายใน 1 สัปดาห์
*หมายเหตุ ผู้สมัครที่มีความสามารถพิเศษหรือสาขาที่เลือกเป็นสาขาเฉพาะ จะมีการนัดสัมภาษณ์ทางโทรศัพท์ จะมีการจัดเตรียมการสัมภาษณ์ภาษาไทยให้

อ่านเพิ่มเติม

คอร์สเรียนภาษาจีนบทสนทนา

คอร์สหลักสูตร Standard Conversation เน้นการฟัง พูด​

หลักสูตร Conversation นี้จัดให้เฉพาะคนที่อยากสนทนากับคนจีนได้ทันที ระยะเวลาเรียนภายใน 2 เดือน 32 ชั่วโมง ( 2 คอร์ส)​

3,999 บาท/คอร์ส

คุณสามารถเรียนรู้พินอิน คำศัพท์ที่ใช้ในประจำวัน (ครอบครัว อาหาร อาชีพ เวลา กิจกรรม การโต้ตอบ) และบทสนทนาพื้นฐานเพื่อการสื่อสารกับคนจีน​

การเรียนภาษาไทยสำหรับคนต่างชาติ

การเรียนภาษาไทย สำหรับคนต่างชาติ

เน้นให้ได้เรียนฐานภาษาไทย พยัญชนะ สระ วรรณยุกต์ ตัวสะกด จากนั้นเรียนคำศัพท์ และเรียนโครงสร้างของประโยคที่ใช้ในชีวิตประจำวัน มีการฝึกทักษะการฟัง พูด อ่าน และเขียนภาษาไทย สามารถสนทนาภาษาไทยได้ในประโยคที่ใช้บ่อยๆเช่น การทักทาย แนะนำตัวเอง บอกความต้องการ บอกเวลา สถานที่ การซื้อขาย เป็นต้น​

หลักสูตรสนทนาภาษาจีน
สำหรับผู้ใหญ่หลังเลิกงาน

หลักสูตรสนทนาภาษาจีนสำหรับผู้ใหญ่หลังเลิกงาน

เน้นการฟัง พูด จัดขึ้นสำหรับคนที่อยากสนทนาภาษาจีนได้ทันที ระยะเวลาเรียนภายใน 2 เดือน 32 ชั่วโมง (2 คอร์ส) ซึ่งสามารถเรียนรู้พินอิน คำศัพท์ที่ใช้ในชีวิตประจำวัน (ครอบครัว อาหาร อาชีพ เวลา กิจกรรม การโต้ตอบและบทสนทนาพื้นฐานเพื่อการสื่อสารกับคนจีน)​

รับเเปลเอกสาร​

รับแปลเอกสารทุกชนิดสนใจดู
รายละเอียดค่าบริการด้านล่างนี้

อัตราค่าแปลเอกสาร คลิ๊กเลย

โรงเรียนสอนภาษาจีนตันติ สาขา 1

สาขาศูนย์การค้าเซ็นทรัลพลาซาแกรนด์ พระราม 9

โรงเรียนสอนภาษาจีนตันติ สาขา 2

สาขา ศูนย์การค้าเซ็นทรัลพลาซ่า
แจ้งวัฒนะ

หลักสูตรภาษาจีน

Interest หลักสูตรภาษาจีน

Standard หลักสูตร Chinese Private Course

คอร์สผู้ใหญ่ที่เซ็นทรัลพระราม 9

All rights reserved © 2022 Tanti Chineses Language School

Design By

ติดต่อเรา คลิก!