หลักสูตรภาษาจีน

โรงเรียนสอนภาษาจีนตันติ

โรงเรียนสอนภาษาจีน	 โรงเรียนภาษาจีน	 สถาบันสอนภาษาจีน โรงเรียนสอนภาษา	 เรียนพิเศษภาษาจีน	 สถาบันสอนภาษา	 ติว hsk เรียนภาษาจีน แจ้งวัฒนะ เรียนภาษาจีน hsk

Chinese Interest Course

หลักสูตรภาษาจีนสำหรับเด็กอายุ 5 -11 ปี

 หนังสือที่ทางสถาบันใช้ชื่อ ภาษาจีนหรรษา เหมาะกับนักเรียนไทยระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-6 หนังสือชุดนี้มีทั้งหมด 12 เล่ม โดยแต่ละเล่มประกอบไปด้วย หนังสือแบบเรียน สมุดแบบฝึกหัด และซีดี

เนื้อหาแบบเรียนจะสอดคล้องกับชีวิตความเป็นอยู่ของนักเรียนไทยระดับชั้นประถมศึกษา มีชีวิตชีวา มุ่งเน้นปลูกฝังความสนุกสนานของการเรียนภาษาจีนกลาง ในสภาพเหตุการณ์จริงและสามารถใช้ภาษาจีนในการสื่อสาร ประกอบกับแบบฝึกหัดที่สนุกสนาน นอกจากจะช่วยฝึกฝนความสามารถทางด้านภาษาแล้ว ยังช่วยพัฒนาสมอง และความคิดของเยาวชนได้เป็นอย่างดี

 • เล่มที่ 1 – เมื่อเรียนจบเล่มนี้แล้วจะสามารถเรียนรู้และเข้าใจการออกเสียง และการสะกดสระและพยัญชนะภาษาจีน คำศัพท์ภาษาจีน 58 คำ
 • เล่มที่ 2  - เมื่อเรียนจบเล่มนี้แล้วจะสามารถเรียนรู้เข้าใจและใช้งานคำศัพท์ภาษาจีนได้ 69 คำ เรียนรู้คำศัพท์ภาษาจีนเพิ่มเติม 31 คำ
 • เล่มที่ 3  - เมื่อเรียนจบหลักสูตรนี้แล้วจะสามารถเรียนรู้เข้าใจและใช้งานคำศัพท์ภาษาจีนได้ 74 คำ เรียนรู้คำศัพท์ภาษาจีน
 • เล่มที่ 4 - เมื่อเรียนจบเล่มนี้แล้วจะสามารถเรียนรู้เข้าใจและใช้งานคำศัพท์ภาษาจีนได้ 77 คำ เรียนรู้คำศัพท์ภาษาจีนเพิ่มเติม 28 คำ
 • เล่มที่ 5 - เมื่อเรียนจบเล่มนี้แล้วจะสามารถเรียนรู้เข้าใจและใช้งานคำศัพท์ภาษาจีนได้ 78 คำ เรียนรู้คำศัพท์ภาษาจีนเพิ่มเติม 22 คำ
 • เล่มที่ 6 – เมื่อเรียนจบเล่มนี้แล้วจะสามารถเรียนรู้เข้าใจและใช้งานคำศัพท์ภาษาจีนได้ 91 คำ เรียนรู้คำศัพท์ภาษาจีนเพิ่มเติม 11 คำ

*** อัตราค่าเรียนคอร์สละ 8,000 บาท 20 ชม. (เรียนครั้งละ 2 ชม.)

10 ครั้ง ค่าเอกสารประกอบการเรียน
-หลักสูตร Interest ชุดละ 500 บาท
-สมุดคัด 2 เล่ม 200 บาท
นักเรียนไม่เกิน 6 คน / ห้อง
หมายเหตุ เวลาเรียน สามารถเลือกเรียนได้ทุกวัน ทุกเวลาตามตาราง ***

Chinese Standard Course 

หลักสูตรภาษาจีนสำหรับนักเรียน 12 ปีขึ้นไป (HSK)

หลักสูตรภาษาจีนสำหรับนักเรียน 12 ปี ขึ้นไป(Standard)

  เป็นหลักสูตรภาษาจีนมาตรฐานเหมาะสำหรับนักเรียนทั้งที่มีพื้นฐานและไม่มีพื้นฐานด้านภาษาจีนมาก่อน เน้นทักษะภาษาจีนทางด้านการฟัง พูด อ่าน เขียน และในเนื้อหาของทุกๆบท ยังแทรกหลักไวยกรณ์ไว้อีกด้วย เพื่อพัฒนาศักยภาพทางด้านภาษาจีน  สำหรับนักเรียนที่เรียนจะแบ่งออกเป็น 3 ระดับ ดังนี้

ระดับต้น     เล่ม 1/บทที่ 1-6        เล่ม 2/บทที่ 7-14  เทียบเท่าHSK ระดับ 1-2

ระดับกลาง  เล่ม 3/บทที่ 15-20   เล่ม 4/บทที่ 21-26 เทียบเท่าHSK ระดับ 3

                     เล่ม 5/บทที่ 27-32   เล่ม 6/บทที่ 33-38 เทียบเท่าHSK ระดับ 4

ระดับสูง      เล่ม 7/บทที่ 39-44   เล่ม 8/บทที่ 45-50 เทียบเท่าHSK ระดับ 5

² การสอบวัดระดับ HSK เพื่อเรียนต่อหรือการทำงานที่ใช้ภาษาจีน

² การสอบ Admission เพื่อเข้ามหาวิทยาลัยสำหรับนักเรียน ม.ปลาย

² อีกทั้งยังสามารถนำไปปรับใช้ในชีวิตประจำวันได้อีกด้วย

HSK คือ HANYUSHUIPINGKAOSHI การสอบวัดระดับภาษาจีน

 • HSK 1   เหมาะสำหรับผู้ที่เข้าใจประโยคและคำศัพท์ภาษาจีนง่ายๆ
 • HSK 2   ใช้ประโยคภาษาจีนง่ายๆ สื่อสารในชีวิตประจำวันได้
 • HSK 3   ใช้ภาษาจีนสื่อสารในชีวิตประจำวัน ด้านการเรียนและการทำงาน
 • HSK 4   สื่อสารในหัวข้อที่หลากหลายมากขึ้นและสามารถสื่อสารกับเจ้าของภาษาได้
 • HSK 5   อ่านหนังสือพิมพ์ นิตยสาร และฟังข่าวสารภาษาจีน
 • HSK 6   รับฟังและอ่านข่าวภาษาจีนได้อย่างเข้าใจ สามารถใช้ภาษาจีนทั้งการพูดและเขียนในการถ่ายทอดความคิดของตนเองได้อย่างเข้าใจลึกซึ้ง

**HSK 4-6 สามารถขอทุนการศึกษาไปเรียนที่ประเทศจีนและได้ค่าภาษาเพิ่มในการทำงาน**

*** อัตราค่าเรียนคอร์สละ 8,000 บาท 20 ชม. (เรียนครั้งละ 2 ชม.) 10 ครั้ง

ค่าเอกสารประกอบการเรียน

-หลักสูตร Standard ชุดละ 500 บาท 

นักเรียนไม่เกิน 6 คน / ห้อง

หมายเหตุ เวลาเรียน สามารถเลือกเรียนได้ทุกวัน ทุกเวลาตามตาราง  ***

โรงเรียนสอนภาษาจีน	 โรงเรียนภาษาจีน	 สถาบันสอนภาษาจีน โรงเรียนสอนภาษา	 เรียนพิเศษภาษาจีน	 สถาบันสอนภาษา	 ติว hsk เรียนภาษาจีน แจ้งวัฒนะ เรียนภาษาจีน hsk

Chinese Private Course

หลักสูตรภาษาจีน Private

เป็นหลักสูตรเรียนภาษาจีนแบบตัวต่อตัวกับอาจารย์ที่เป็นเจ้าของภาษาเรียนได้ทั้งเด็กและผู้ใหญ่ เริ่มสอนตั้งแต่ไม่มีพื้นฐานมาก่อน โดยทางสถาบันจะเน้นทักษะการฟัง,พูด,อ่าน,เขียน การเรียนหลักสูตร Private ควรจะเรียนสัปดาห์ละ1 ครั้ง ครั้งละ 2 ชั่วโมง หลักสูตรการเรียนการสอนจะเน้นตามความต้องการของนักเรียนเป็นหลัก เช่น หลักสูตรทั่วไป, ติวเข้มแนวข้อสอบ HSK และ GAT PAT หรือ เพื่อนำไปใช้ศึกษาต่อในต่างประเทศ และใช้ในการประกอบอาชีพทางธุรกิจ


โรงเรียนภาษาจีนตันติ ได้เปิดคอร์สสำหรับน้องๆที่กำลังศึกษาในระดับมัธยมศึกษาตอนปลายที่กำลังจะสอบเข้ามหาวิทยาลัย หรือ เป็นการวัดระดับความรู้ตัวเองทางด้านภาษาจีน

โรงเรียนสอนภาษาจีน	 โรงเรียนภาษาจีน	 สถาบันสอนภาษาจีน โรงเรียนสอนภาษา	 เรียนพิเศษภาษาจีน	 สถาบันสอนภาษา	 ติว hsk เรียนภาษาจีน แจ้งวัฒนะ เรียนภาษาจีน hsk

คอร์สติวข้อสอบ PAT

คอร์สติวข้อสอบ PAT

เป็นการเรียนแบบตัวต่อตัวโดยอาจาร์ยชาวจีนที่ติวเข้มเน้นฝึกทำโจทย์ข้อสอบเก่าๆ อธิบายโจทย์ข้อสอบอย่างละเอียด (ด้วยภาษาไทย ) อย่างมีประสิทธิภาพและยังฝึกความเร็วในการทำข้อสอบภาษาจีน PAT สำหรับน้องๆที่กำลังมองหาโรงเรียนสอนภาษาจีน ที่มีการติวข้อสอบ PAT เพื่อสอบเข้ามหาลัยในระดับมัธยมปลาย ทางโรงเรียนเราจะเน้นในเรื่องไวยากรณ์จีนและความรู้ทั่วไป รวมไปถึงเจาะลึกโครงสร้างต่างๆ

โรงเรียนสอนภาษาจีน	 โรงเรียนภาษาจีน	 สถาบันสอนภาษาจีน โรงเรียนสอนภาษา	 เรียนพิเศษภาษาจีน	 สถาบันสอนภาษา	 ติว hsk เรียนภาษาจีน แจ้งวัฒนะ เรียนภาษาจีน hsk

คอร์สติวข้อสอบ HSK

คอร์สหลักสูตรติว HSK เเละ Pat 7.4
ราคา 7,000 บาท/คอร์ส/คน​

การสอบวัดระดับภาษาจีน(HSK) เพื่อเป็นการทดสอบผู้ที่มีความรู้ภาษาจีน ใบประกาศนี้ใช้เป็นหลักฐานเพื่อศึกษาต่อประเทศจีนในระดับสูงหรือระดับปริญญาโทได้ การติวเพื่อนำไปสอบ HSK นั้น จึงมีความสำคัญเป็นอย่างยิ่ง เพราะนอกจากผู้เรียนจะได้เรียนรู้ถึงคำศัพท์ที่ใช้ในการออกสอบแล้ว ยังสามารถเรียนรู้ถึงวิธีการใช้คำศัพท์เหล่านั้น รวมไปถึงวิธีอ่านโจทย์ ทำความเข้าใจอย่างรวดเร็ว และเทคนิคต่างๆอีกมากมาย

เรียนครั้งละ 2 ชั่วโมง (10 ครั้ง) หรือ มากกว่า 2 ชั่วโมง / ครั้ง ก็ได้ค่ะ
ค่าเอกสารประกอบการเรียน ( แล้วแต่หลักสูตร )
หมายเหตุ สามารถเลือกวันและเวลาเรียนได้เองค่ะ และต้องเรียนจบภายใน 3 เดือน / 1 คอร์สค่ะ

โรงเรียนสอนภาษาจีน	 โรงเรียนภาษาจีน	 สถาบันสอนภาษาจีน โรงเรียนสอนภาษา	 เรียนพิเศษภาษาจีน	 สถาบันสอนภาษา	 ติว hsk เรียนภาษาจีน แจ้งวัฒนะ เรียนภาษาจีน hsk

หลักสูตรภาษาจีนสำหรับนักเรียน 2-4 ปี​

หลักสูตรภาษาจีนสำหรับนักเรียน 2-4 ปี​

หลักสูตรสำหรับนักเรียนอายุ 2 ปี สถาบันเราจะเน้นการฟัง พูด กับเจ้าของภาษา ให้น้องๆ ได้คุ้นเคยกับภาษาจีนตั้งแต่น้องๆ ยังเด็ก และได้พัฒนาการทักษะต่างๆ เช่น การร้องเพลง เล่นเกม การทักทาย สี ผลไม้ การนับจำนวน ชื่อสัตว์ อาหารเป็นต้น​

หลักสูตรสำหรับนักเรียนอายุ 3 ปีขึ้นไป สถาบันจะเน้นการอ่านออกเสียง การเขียน เรียนรู้พินอิน(การสะกดเสียงภาษาจีน) เรียนรู้ปี่ฮว่า
(เส้นขีดประกอบตัวอักษรจีน) 
คู่มือประกอบการเรียน

 • เพลงจีน
 • เกมภาษาจีน                     
 • การวาดรูประบายสี
 • การตัดกระดาษของจีน
 • เรียนรู้การเขียนพู่กันจีน
 • นิทานและบทกลอน
 • วัฒนธรรมจีน

 

เน้นให้น้องๆสนใจเรียนภาษาจีนอย่างสนุกสนาน ฝึกการฟัง พูด กับเจ้าของภาษาได้คุ้นเคยกับภาษาจีนตั้งแต่น้องๆยังเด็กและได้พัฒนาทักษะต่างๆ เช่น การร้องเพลง เล่นเกมส์ การทักทาย สี ผลไม้ การนับจำนวน ซื่อสัตย์ อาหารเป็นต้น

 

คอร์สหลักสูตร Private 

 • 1 ท่าน 18,000 บาท/คอร์ส 

 • 2 ท่าน 28,000 บาท/คอร์ส 

 • 3 ท่าน 30,000 บาท/คอร์ส 

 • ค่าหนังสือเรียน (แล้วแต่หลักสูตร)

 • สามารถเลือกวันและเวลาเรียนได้ทุกวัน ตั้งแต่เวลา (08.00-21.00 น.)

คอร์สเรียนภาษาจีนบทสนทนา

คอร์สหลักสูตร Standard Conversation เน้นการฟัง พูด​

หลักสูตร Conversation นี้จัดให้เฉพาะคนที่อยากสนทนากับคนจีนได้ทันที ระยะเวลาเรียนภายใน 2 เดือน 32 ชั่วโมง ( 2 คอร์ส)​

3,999 บาท/คอร์ส​

คุณสามารถเรียนรู้พินอิน คำศัพท์ที่ใช้ในประจำวัน (ครอบครัว อาหาร อาชีพ เวลา กิจกรรม การโต้ตอบ) และบทสนทนาพื้นฐานเพื่อการสื่อสารกับคนจีน​

โครงการทุนการศึกษาต่อที่ประเทศจีน​

 • จ่ายค่าใช้จ่ายเอง 

นักเรียนไม่จำเป็นต้องมีพื้นฐานภาษาจีนก็ได้ เราสามารถเลือกดำเนินการสมัครได้ 3 มหาวิทยาลัยขึ้นไป 

 

 • โครงการทุนการศึกษาแบบทุนเต็ม(รวมค่าเรียนกับค่าที่พัก)

นักเรียนจะต้องมีเกียรติบัตร HSK4 ขึ้นไป

 

 • โครงการทุนการศึกษา(เฉพาะค่าเรียน) 

บางมหาวิทยาลัยไม่จำเป็นต้องมีเกียรติบัตร HSK4

 

 • คุณสมบัติผู้สมัครไปเรียนต่อปริญญาตรีและโทที่ประเทศจีน

- มีวุฒิการศึกษาระดับมัธยมศึกษาปีที่ 6

- มีวุฒิการศึกษาระดับปริญญาตรีหรือเทียบเท่า 

- ผู้ที่มีผลการสอบ HSK5 ขึ้นไป จะสามารถได้ทุนแบบเต็ม(นักเรียนที่ได้รับเกียรตินิยม ทางมหาวิทยาลัยจะให้เป็นจำนวนประมาณ 5,000-15,000 บาท/เดือน)

- ผู้ที่มีผลการสอบ HSK4 สามารถเข้าเรียนต่อตามที่เลือกได้โดยไม่ต้องรับการปรับพื้นฐานภาษาจีน

- ผู้ที่ไม่มีพื้นฐานภาษาจีน ต้องได้รับการเรียนปรับพื้นฐานภาษาจีน 1 ปี

 (ค่าเรียนและค่าใช้จ่ายอื่นๆ ต้องรับผิดชอบเอง ปีละประมาณ 50,000 บาท/ปี) 

 

 • เงื่อนไขเวลาสมัคร

- รับสมัครช่วงที่ 1 ก่อนเดือนเมษายน สามารถเข้าเรียนในปีการศึกษานั้นในเดือนกันยายน 

- รับสมัครช่วงที่ 2 ก่อนเดือนตุลาคม สามารุเข้าเรียนในปีการศึกษานั้นในเดือนมีนาคาในปีถัดไป

ทางเราจะสามารถแจ้งผลการสมัครให้ทราบภายใน 1 เดือน เร็วที่สุดคือภายใน 1 สัปดาห์

*หมายเหตุ ผู้สมัครที่มีความสามารถพิเศษหรือสาขาที่เลือกเป็นสาขาเฉพาะ 

จะมีการนัดสัมภาษณ์ทางโทรศัพท์ จะมีการจัดเตรียมการสัมภาษณ์ภาษาไทยให้

"ติว HSK เเละ PAT 7.4 ทุกสัปดาห์ที่ 3 ของเดือน วันพฤหัสบดี-วันศุกร์ เวลา 13.00-15.00 น.สนใจลงชื่อได้ตั้งเเต่วันนี้เป็นต้นไป 

น้องฮันซ่า  อายุ 2 ขวบ 5 เดือน​

น้องน้ำ อายุ 2 ขวบ 9 เดือน​

น้องคิน อายุ 2 ขวบ 9 เดือน​

น้องเก้า อายุ 3 ขวบ 5 เดือน​

การเรียนภาษาไทย

สำหรับคนต่างชาติ​

การเรียนภาษาไทย สำหรับคนต่างชาติ​

เน้นให้ได้เรียนฐานภาษาไทย พยัญชนะ สระ วรรณยุกต์ ตัวสะกด จากนั้นเรียนคำศัพท์ และเรียนโครงสร้างของประโยคที่ใช้ในชีวิตประจำวัน มีการฝึกทักษะการฟัง พูด อ่าน และเขียนภาษาไทย สามารถสนทนาภาษาไทยได้ในประโยคที่ใช้บ่อยๆเช่น การทักทาย แนะนำตัวเอง บอกความต้องการ บอกเวลา สถานที่ การซื้อขาย เป็นต้น​

หลักสูตรสนทนาภาษาจีนสำหรับผู้ใหญ่หลังเลิกงาน​

หลักสูตรสนทนาภาษาจีนสำหรับผู้ใหญ่หลังเลิกงาน

เน้นการฟัง พูด จัดขึ้นสำหรับคนที่อยากสนทนาภาษาจีนได้ทันที ระยะเวลาเรียนภายใน 2 เดือน 32 ชั่วโมง (2 คอร์ส) ซึ่งสามารถเรียนรู้พินอิน คำศัพท์ที่ใช้ในชีวิตประจำวัน (ครอบครัว อาหาร อาชีพ เวลา กิจกรรม การโต้ตอบและบทสนทนาพื้นฐานเพื่อการสื่อสารกับคนจีน)​

รับเเปลเอกสาร​

รับแปลเอกสารทุกชนิด

สนใจดูรายละเอียดค่าบริการด้านล่างนี้

สาขาเซ็นทรัลพลาซา แจ้งวัฒนะ โทรหาเรา คลิกเลย!! 

เซ็นทรัลพลาซา แกรนด์ พระราม 9 โทรหาเรา คลิกเลย!!

โรงเรียนสอนภาษาจีน	 โรงเรียนภาษาจีน	 สถาบันสอนภาษาจีน โรงเรียนสอนภาษา	 เรียนพิเศษภาษาจีน	 สถาบันสอนภาษา	 ติว hsk เรียนภาษาจีน แจ้งวัฒนะ เรียนภาษาจีน hsk

Follow us :

โรงเรียนสอนภาษาจีน	 โรงเรียนภาษาจีน	 สถาบันสอนภาษาจีน โรงเรียนสอนภาษา	 เรียนพิเศษภาษาจีน	 สถาบันสอนภาษา	 ติว hsk เรียนภาษาจีน แจ้งวัฒนะ เรียนภาษาจีน hsk
โรงเรียนสอนภาษาจีน	 โรงเรียนภาษาจีน	 สถาบันสอนภาษาจีน โรงเรียนสอนภาษา	 เรียนพิเศษภาษาจีน	 สถาบันสอนภาษา	 ติว hsk เรียนภาษาจีน แจ้งวัฒนะ เรียนภาษาจีน hsk

ติดต่อทางอีเมล คลิกเลย!!

สาขาเซ็นทรัลพลาซา แจ้งวัฒนะ

เซ็นทรัลพลาซา แกรนด์ พระราม 9

โทรหาเรา คลิกเลย!!