หลักสูตรภาษาจีน

โรงเรียนสอนภาษาจีนตันติ

โรงเรียนสอนภาษาจีน	 โรงเรียนภาษาจีน	 สถาบันสอนภาษาจีน โรงเรียนสอนภาษา	 เรียนพิเศษภาษาจีน	 สถาบันสอนภาษา	 ติว hsk เรียนภาษาจีน แจ้งวัฒนะ  เรียนภาษาจีน hsk

Chinese Interest Course

หลักสูตรภาษาจีนสำหรับเด็กอายุ 5 -11 ปี

เป็นการปูพื้นฐานทางด้านภาษาจีน ภาษาจีนที่สำหรับใช้ในชีวิตประจำวันจะช่วยฝึกให้เด็กได้จดจำสิ่งของรอบๆตัวได้ง่าย ทั้งยังสอดแทรกกิจกรรม สำหรับนันทนาการสำหรับเด็ก ทางเราจะเน้นทักษะทางภาษาจีนในทุกๆด้าน ไม่ว่าจะเป็นการฟัง พูด อ่าน เขียน สัทอักษรจีน(พินอิน) และลำดับขีดตัวอักษรจีน บรรยากาศภายในห้องเรียน จะสอนแบบสนุกสนาน เด็กจะสามารถพัฒนาศักยภาพทางด้านสติปัญญา(I.Q.)และทักษะทางด้านอารมณ์(E.Q.) ไปพร้อมๆ กัน ทำให้การเรียนไม่น่าเบื่อ

*** อัตราค่าเรียนคอร์สละ 6,000 บาท 20 ชม. (เรียนครั้งละ 2 ชม.)

10 ครั้ง ค่าเอกสารประกอบการเรียน
-หลักสูตร Interest ชุดละ 500 บาท
-สมุดคัด 3 เล่ม 300 บาท
นักเรียนไม่เกิน 6 คน / ห้อง
หมายเหตุ เวลาเรียน เลือกเรียนเฉพาะวันเสาร์ หรือ วันอาทิตย ***

Sat - Sun 
Sat 1 - Sun 1
Sat 2 - Sun 2
Sat 3 - Sun 3

08.00 – 10.00
10.00 – 12.00
13.00 – 15.00
15.00 – 17.00

เริ่มเรียนได้เลย
เริ่มเรียนได้เลย
เริ่มเรียนได้เลย
เริ่มเรียนได้เลย

Chinese Standard Course 

หลักสูตรภาษาจีนสำหรับนักเรียน 12 ปีขึ้นไป (HSK)

เป็นหลักสูตรภาษาจีนมาตรฐานเหมาะสำหรับนักเรียนทั้งมีพื้นฐานและไม่มีพื้นฐานทางด้านภาษาจีนมาก่อน เนันทักษะภาษาจีนทั้งด้านการฟัง, พูด, อ่านและเขียน ในเนื้อหาของทุกๆบทและยังแทรกหลักไวยากรณ์ไว้ด้วยเพื่อพัฒนาศักยภาพทางด้านภาษาจีนสำหรับนักเรียนที่เรียน จะแบ่งออกเป็น 3 ระดับ จะแบ่งออกเป็น 3 ระดับดังนี้

ระดับต้น เล่ม 1 / บทที่ 1-6 เล่ม 2 / บทที่ 7-14
ระดับกลาง เล่ม 3 / บทที่ 15-20 เล่ม 4 / บทที่ 21-26 เล่ม 5 / บทที่ 27-32
ระดับสูง เล่ม 6 / บทที่ 33-38 เล่ม 7 / บทที่ 39-44 เล่ม 8 / บทที่ 45-50

การสอบวัดระดับ HSK เพื่อเรียนต่อหรือการทำงานที่ใช้ภาษาจีน การสอบ Admission เพื่อเข้า มหาวิทยาลัยสำหรับนักเรียนม.ปลายทั้งยังสามารถนำไปปรับใช้ในชีวิตประจำวันได้อีก

เริ่มเรียนได้เลย
เริ่มเรียนได้เลย
เริ่มเรียนได้เลย
เริ่มเรียนได้เลย

08.00 – 10.00
10.00 – 12.00
13.00 – 15.00
15.00 – 17.00

Sat - Sun 
Sat 1 - Sun 1
Sat 2 - Sun 2
Sat 3 - Sun 3

*** อัตราค่าเรียนคอร์สละ 6,000 บาท 20 ชม. (เรียนครั้งละ 2 ชม.) 10 ครั้ง
ค่าเอกสารประกอบการเรียน
-หลักสูตร Standard ชุดละ 500 บาท 
นักเรียนไม่เกิน 6 คน / ห้อง
หมายเหตุ เวลาเรียน เลือกเรียนเฉพาะวันเสาร์ หรือ วันอาทิตย์   ***

โรงเรียนสอนภาษาจีน	 โรงเรียนภาษาจีน	 สถาบันสอนภาษาจีน โรงเรียนสอนภาษา	 เรียนพิเศษภาษาจีน	 สถาบันสอนภาษา	 ติว hsk เรียนภาษาจีน แจ้งวัฒนะ  เรียนภาษาจีน hsk

Chinese Private Course

หลักสูตรภาษาจีน Private

เป็นหลักสูตรเรียนภาษาจีนแบบตัวต่อตัวกับอาจารย์ที่เป็นเจ้าของภาษาเรียนได้ทั้งเด็กและผู้ใหญ่ เริ่มสอนตั้งแต่ไม่มีพื้นฐานมาก่อน โดยทางสถาบันจะเน้นทักษะการฟัง,พูด,อ่าน,เขียน การเรียนหลักสูตร Private ควรจะเรียนสัปดาห์ละ1 ครั้ง ครั้งละ 2 ชั่วโมง หลักสูตรการเรียนการสอนจะเน้นตามความต้องการของนักเรียนเป็นหลัก เช่น หลักสูตรทั่วไป, ติวเข้มแนวข้อสอบ HSK และ GAT PAT หรือ เพื่อนำไปใช้ศึกษาต่อในต่างประเทศ และใช้ในการประกอบอาชีพทางธุรกิจ


โรงเรียนภาษาจีนตันติ ได้เปิดคอร์สสำหรับน้องๆที่กำลังศึกษาในระดับมัธยมศึกษาตอนปลายที่กำลังจะสอบเข้ามหาวิทยาลัย หรือ เป็นการวัดระดับความรู้ตัวเองทางด้านภาษาจีน

โรงเรียนสอนภาษาจีน	 โรงเรียนภาษาจีน	 สถาบันสอนภาษาจีน โรงเรียนสอนภาษา	 เรียนพิเศษภาษาจีน	 สถาบันสอนภาษา	 ติว hsk เรียนภาษาจีน แจ้งวัฒนะ  เรียนภาษาจีน hsk
โรงเรียนสอนภาษาจีน	 โรงเรียนภาษาจีน	 สถาบันสอนภาษาจีน โรงเรียนสอนภาษา	 เรียนพิเศษภาษาจีน	 สถาบันสอนภาษา	 ติว hsk เรียนภาษาจีน แจ้งวัฒนะ  เรียนภาษาจีน hsk
โรงเรียนสอนภาษาจีน	 โรงเรียนภาษาจีน	 สถาบันสอนภาษาจีน โรงเรียนสอนภาษา	 เรียนพิเศษภาษาจีน	 สถาบันสอนภาษา	 ติว hsk เรียนภาษาจีน แจ้งวัฒนะ  เรียนภาษาจีน hsk

คอร์สติวข้อสอบ PAT

คอร์สติวข้อสอบ PAT

เป็นการเรียนแบบตัวต่อตัวโดยอาจาร์ยชาวจีนที่ติวเข้มเน้นฝึกทำโจทย์ข้อสอบเก่าๆ อธิบายโจทย์ข้อสอบอย่างละเอียด (ด้วยภาษาไทย ) อย่างมีประสิทธิภาพและยังฝึกความเร็วในการทำข้อสอบภาษาจีน PAT สำหรับน้องๆที่กำลังมองหาโรงเรียนสอนภาษาจีน ที่มีการติวข้อสอบ PAT เพื่อสอบเข้ามหาลัยในระดับมัธยมปลาย ทางโรงเรียนเราจะเน้นในเรื่องไวยากรณ์จีนและความรู้ทั่วไป รวมไปถึงเจาะลึกโครงสร้างต่างๆ

โรงเรียนสอนภาษาจีน	 โรงเรียนภาษาจีน	 สถาบันสอนภาษาจีน โรงเรียนสอนภาษา	 เรียนพิเศษภาษาจีน	 สถาบันสอนภาษา	 ติว hsk เรียนภาษาจีน แจ้งวัฒนะ  เรียนภาษาจีน hsk

คอร์สติวข้อสอบ HSK

คอร์สติวข้อสอบ HSK

การสอบวัดระดับภาษาจีน(HSK) เพื่อเป็นการทดสอบผู้ที่มีความรู้ภาษาจีน ใบประกาศนี้ใช้เป็นหลักฐานเพื่อศึกษาต่อประเทศจีนในระดับสูงหรือระดับปริญญาโทได้ การติวเพื่อนำไปสอบ HSK นั้น จึงมีความสำคัญเป็นอย่างยิ่ง เพราะนอกจากผู้เรียนจะได้เรียนรู้ถึงคำศัพท์ที่ใช้ในการออกสอบแล้ว ยังสามารถเรียนรู้ถึงวิธีการใช้คำศัพท์เหล่านั้น รวมไปถึงวิธีอ่านโจทย์ ทำความเข้าใจอย่างรวดเร็ว และเทคนิคต่างๆอีกมากมาย

1 ท่าน
2 ท่าน
3 ท่าน

900 บาท
700 บาท
500 บาท

20 ชม./1 คอร์ส
20 ชม./1 คอร์ส
20 ชม./1 คอร์ส

18,000 บาท/1 ท่าน
14,000 บาท/1 ท่าน
10,000 บาท/1 ท่าน

เรียนครั้งละ 2 ชั่วโมง (10 ครั้ง) หรือ มากกว่า 2 ชั่วโมง / ครั้ง ก็ได้ค่ะ
ค่าเอกสารประกอบการเรียน ( แล้วแต่หลักสูตร )
หมายเหตุ สามารถเลือกวันและเวลาเรียนได้เองค่ะ และต้องเรียนจบภายใน 3 เดือน / 1 คอร์สค่ะ

โรงเรียนสอนภาษาจีน	 โรงเรียนภาษาจีน	 สถาบันสอนภาษาจีน โรงเรียนสอนภาษา	 เรียนพิเศษภาษาจีน	 สถาบันสอนภาษา	 ติว hsk เรียนภาษาจีน แจ้งวัฒนะ  เรียนภาษาจีน hsk

สาขาเซ็นทรัลพลาซา แจ้งวัฒนะ โทร. 085-254-8666

เซ็นทรัลพลาซา แกรนด์ พระราม 9 โทร. 093-410-4499

โรงเรียนสอนภาษาจีน	 โรงเรียนภาษาจีน	 สถาบันสอนภาษาจีน โรงเรียนสอนภาษา	 เรียนพิเศษภาษาจีน	 สถาบันสอนภาษา	 ติว hsk เรียนภาษาจีน แจ้งวัฒนะ  เรียนภาษาจีน hsk

Follow us :

โรงเรียนสอนภาษาจีน	 โรงเรียนภาษาจีน	 สถาบันสอนภาษาจีน โรงเรียนสอนภาษา	 เรียนพิเศษภาษาจีน	 สถาบันสอนภาษา	 ติว hsk เรียนภาษาจีน แจ้งวัฒนะ  เรียนภาษาจีน hsk
โรงเรียนสอนภาษาจีน	 โรงเรียนภาษาจีน	 สถาบันสอนภาษาจีน โรงเรียนสอนภาษา	 เรียนพิเศษภาษาจีน	 สถาบันสอนภาษา	 ติว hsk เรียนภาษาจีน แจ้งวัฒนะ  เรียนภาษาจีน hsk

สาขาเซ็นทรัลพลาซา แจ้งวัฒนะ

เซ็นทรัลพลาซา แกรนด์ พระราม 9

โทร. 085-254-8666

โทร. 093-410-4499